Etický kodex a Stanovy spolku MMF Czech Republic, z.s.

MMF Czech Republic, z.s.
Celetná 595/17, Staré Město, 110 00 Praha
IČ: 08654743

Preambule 

MMF Czech republic z.s. (dále jen ,,MMF CR“ nebo ,,asociace“) je asociace hudebních manažerů a booking agentů ČR, která je přímo napojená na představenstvo mezinárodní organizace IMMF. MMF CR si bere za své cíle mateřské IMMF a dále je rozšiřuje o otázky, které se týkají zástupců českých umělců v podmínkách lokálního trhu. MMF CR je otevřená asociace a jejím členem se může stát jakýkoli profesionál v oblasti managementu a bookingu hudebních skupin a umělců, který splňuje podmínky přijetí.

Ty jsou určeny platnými stanovami asociace a etickým kodexem MMF CR, který vyjadřuje základní hodnoty asociace, platné pro všechny její členy, i samotný princip fungování profesionálů v hudebním průmyslu. Žádost o vstup do MMF CR automaticky znamená i přihlášení se k tomuto kodexu, které je považováno za jednu z nezbytných podmínek vzniku členství v asociaci. 

Etický kodex MMF CR 

Manažeři a booking agenti, členové MMF CR, budou vždy a v rámci svých nejlepších schopností:

 • Věnovat maximum potřebného času plnění dohodnutých závazků a povinností managementu v zájmu umělce, kterého zastupují, tak, jak tomuto zájmu obě strany rozumí.
 • Trvale rozšiřovat své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon požadovaných povinností managementu, jak byly s umělcem dohodnuty, a pro budování jeho kariéry ve všech jejích fázích.
 • Definovat umělci své povinnosti, závazky, odpovědnost a odměnu manažera/agenta, to vše pokud možno písemnou formou.
 • Zajistit, aby umělci byly známy relevantní finanční a právní záležitosti, případně jej odkázat na nezávislého odborníka třetí strany, specializujícího se na takové záležitosti.
 • Zajistit, aby sazba provize, dohodnutá s umělcem, byla v souladu s dobrými mravy a standardy hudebního průmyslu.
 • Zachovávat mlčenlivost v důvěrných záležitostech umělce a s maximální péčí a nezbytné míře používat ve vztahu k veřejnosti a třetím stranám citlivé informace.
 • Otevřeně a plně informovat umělce o jakémkoli střetu zájmů, ať už skutečném, kýmkoli takto vnímaném nebo potenciálním, ve spojení s výkonem své funkce a službami pro jeho další klienty/umělce.
 • Provozovat a řídit své vlastní manažerské podnikání i podnikání svého umělce profesionálním, transparentním, odpovědným a etickým způsobem.
 • Mít na paměti požadavky příslušné legislativy, ať už státní nebo místní, a fungovat v jejím rámci.
 • Respektovat osobnost a odlišnost všech umělců, partnerů, kolegů a crew co se týče národnosti, etnické příslušnosti, víry, pohlaví a sexuální orientace. dne 1.4.2020 v Praze.

Stanovy MMF CR

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Spolek MMF Czech Republic, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Celetná 17, 110 00, Praha 1, IČ: 08654743

Čl. 2 Charakter spolku

MMF Czech Republic, z.s. je spolek hudebních manažerů a booking agentů ČR, která je přímo napojená na představenstvo mezinárodní organizace IMMF. MMF Czech Republic, z.s. si bere za své cíle mateřské IMMF a dále je rozšiřuje o otázky, které trápí zástupce hudebních skupin na domácí scéně v podmínkách lokálního trhu a know how. Jedná se o spolek dobrovolný, nevládní, v němž se spolčili manažeři aktivních hudebních skupin, kteří svou činností zastávají práva, vzdělání a popularizaci hudby v oblasti kulturního rozvoje. 

Čl. 3 Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou: Aktivně působit a spolupodílet se na vytváření legislativního, sociálního a finančního prostředí, příznivého pro fungování hudebního průmyslu v ČR. Podporovat a organizovat školení a vzdělávání manažerů další generace, za účelem zdokonalení.

Podporovat celé široké spektrum hudebního průmyslu a profesionalitu v jeho rámci Uznání hudebního průmyslu jako podstatného přínosu do ekonomiky státu Podporovat korektnost a transparentnost v hudebním managementu Profesionalizace méně zkušených či začínajících členů. Zapojení inovativních technologií a business modelů do manažerských konceptů vysílání členů rady na mezinárodní hudební konference, showcase festivaly, mezinárodní setkání IMMF a lokálních organizací MMF.

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • Pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, workshopy)
 • Diskuze a prosazování společných cílů ve spolupráci s příslušnými státními či evropskými orgány
 • Networking (propojování kontaktů) a reprezentace na mezinárodních setkáních

Získání opory k obhájení svých zájmů a pozic, potřebných pro komunikaci s ostatními účastníky kreativního průmyslu všeobecně.

Čl. 5 Členství ve spolku

Příklad: Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky formou vyplnění formuláře na internetu. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, telefonické spojení, e-mailovou adresu, jeho dosavadní a současné zkušenosti s managementem interpretů a uhrazením ročního členského poplatku ve výši 1000,- Kč. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky a jeho relevantnost schvaluje alespoň prostá většina členské schůze představenstva formou hlasování a zavedením do zápisu z členské schůze. 

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku (včetně volby rady spolku a možnosti být zvolen do tohoto orgánu)
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
 • podílet se na analýze dat, spojených se zájmy hudebních manažerů
 • sdílet zkušenosti a informace

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy
 • doložit alespoň 1x ročně účast na oficiálním setkání pořádaném MMF-CR
 • doložit alespoň 1x ročně účast na workshopu pod záštitou MMF-CR
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce
 • uhradit jednou ročně členský příspěvek 1.000,-

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní žádné z aktivit spolku.

Čl. 7 Orgány spolku

Statutárním orgánem spolku je rada, která se schází nejméně čtyřikrát ročně, aby:

 • schválila případné změny stanov
 • řídila činnost spolku mezi členskými schůzemi
 • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období
 • určila koncepci činnosti spolku na další období
 • stanovila výši členských příspěvků
 • schválila rozpočet spolku na příští období
 • zvolila čestné členy spolku
 • rozhodla o vyloučení člena spolku
 • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
 • vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

Rada spolku přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

Rada spolku je pětičlenná. Její funkční období je tříleté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

Rada spolku je volena členy spolku na členské schůzi jednou za 3 roky a to na tříleté funkční období. Musí být zvoleno pět členů rady, kteří poté ze svých řad zvolí předsedu, sekretáře a pokladníka. Členové rady, kteří nebyli zvoleni předsedou, jsou automaticky místopředsedy spolku.

Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.

Předseda a místopředseda spolku jsou jeho statutárními orgány. Předseda nebo místopředseda zastupují spolek ve všech věcech samostatně. Jejich funkční období je tříleté. Předseda je volený radou spolku.

Čl. 8 Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi. v případě zániku spolku budou jeho finanční prostředky věnovány organizaci podporující českou hudební scénu.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.